Obchodní podmínky

Kosmetické a masérské služby

Provozovatel:

Zuzana Choutková, se sídlem Lidická 700/19, 60200  Brno

provozovna: Kounicova  10, 60200  Brno
IČ: 74393791
email: charvatovaz@seznam.cz
mobil: 775448775
otevírací doba provozovny: dle objednávek

UPOZORNĚNÍ: ZVONEK DENISA MURAWSKÁ


Všeobecné obchodní podmínky
I. Ustanovení
1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále též jen jako VOP) upravují ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník , smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Zuzanou Choutkovou, IČ: 74393791, jakožto poskytovatelem masážních, rekondičních a regeneračních služeb (dále jen jako provozovatel )na straně jedné a uživatelem uvedených služeb nabízených a poskytovaných provozovatelem (dále jen jako zákazník) na straně druhé.
2. Předmětem smlouvy o poskytování služeb je závazek provozovatele poskytnout zákazníkovi masážní, kosmetické, rekondiční a regenerační služby (dále jen jako služba) a závazek zákazníka za služby uhradit sjednanou cenu.
3. Provozovatel a zákazník uzavírají dle čl. III bod 3 těchto VOP smlouvu o poskytování služeb ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky.
4. Tyto VOP se použijí vždy, pokud smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi provozovatelem a zákazníkem, popř. jakékoli jiné ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem neobsahuje odlišnou úpravu jejich vzájemných práv a povinností. Jednotlivé ustanovení VOP lze měnit nebo vyloučit pouze písemně za souhlasu obou smluvních stran ve smlouvě o poskytování služeb.
II. Práva a povinnosti provozovatele a zákazníka
1. Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
2. Provozovatel poskytuje služby výhradně v provozovně Zuzana Choutková, prostory salonu Denisa Murawská Závodská, Kounicova 10, 60200 Brno (dále jen jako prostory provozovatele), 
3. Po vstupu do prostor provozovatele je každý zákazník povinen nahlásit svůj příchod na recepci u provozovatelem pověřeného zaměstnance.
4. Zákazníci jsou před samotným výkonem služby povinni uložit své oblečení na viditelné místo určené k odkládání věcí v místnosti, kde je poskytnuta služba. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti odložené na určeném místě. Pro cenné věci je možné použít trezor na recepci. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je zákazník povinen neprodleně informovat o této skutečnosti zaměstnance provozovatele a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
III. Objednání a poskytnutí služeb
1. Zákazník provádí objednání služeb učiněním závazné objednávky. Z důvodu zajištění klidu klientek na proceduře může zákazník učinit rezervaci termínů prostřednictvím sms na telefonním čísle 775448775 (budeme kontaktovat zpět) případně mailem na adresu charvatovaz@seznam.cz. Preferovány jsou objednávky přes náš rezervační systém v odkazu rezervace.
​Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při učinění objednávky či uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb.
2. Zákazníkem učiněná objednávka je zároveň návrhem smlouvy o poskytování služeb ze strany zákazníka. Okamžikem učinění objednávky nastává závazné objednání služby. Učiněním objednávky zákazník souhlasí v celém rozsahu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
3. Smlouva o poskytování služeb mezi provozovatelem a zákazníkem se považuje za uzavřenou okamžikem potvrzení přijetí objednávky, a to buď osobně při osobním objednání , telefonicky při telefonickém objednání, mailem při mailovém objednání
4. Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu výkonu služby dostavit, informuje o tom předem telefonicky či emailem, nejpozději však 24 hodin před zahájením výkonu služby. Za termín výkonu služby se považuje sjednaný den a hodina výkonu služby. Později zákazníkem učiněné vyrozumění provozovatele se považuje za absenci zákazníka a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Dostaví-li se zákazník nejpozději do 15-ti minut po dohodnutém termínu výkonu služby, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Dostaví-li se zákazník se zpožděním delším více než 15 minut či se nedostaví bez předchozí omluvy vůbec, považuje se služba za vykonanou a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Provozovatel může odmítnout výkon služby, zejména pokud:
a) Zákazník znemožní výkon služby svými zdravotními potížemi či zdravotní stavem, ve kterém nelze výkon služby provést.
b) Zákazník se na výkon služby dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu, v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových či psychotropních látek.
c) Zákazník se vyjadřuje nebo chová nepřijatelným způsobem, který je v rozporu s morálními zásadami společnosti.
d) Zákazník se dostaví k výkonu služby se zpožděním delším více než 15 minut či se nedostaví bez předchozí omluvy vůbec.
7. V případě odmítnutí výkonu služby dle čl. III. bod 6 VOP se služba považuje za vykonanou a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
IV. Cena služeb a platební podmínky
1. Veškeré ceny služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem služeb, který je dostupný v tištěné podobě na dobře viditelném místě v prostorách provozovatele.
Provozovatel je plátcem DPH a z tohoto důvodu jsou veškeré ceny služeb vždy uváděny včetně DPH, ve smyslu zákona č. 360/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
2. Cenu služby uhradí zákazník provozovateli nejpozději před samotným započetím výkonu služby v prostorách provozovatele v hotovosti k rukám pověřeného zaměstnance provozovatele.
V. Poukaz na služby - dárkový - ne voucher ze slevového portálu​
1. Zákazník může využít služby provozovatele prostřednictvím dárkového poukazu na poskytnutí služeb, v kterém je uvedena peněžní hodnota opravňující k využití služby nebo uvedeno oprávnění zákazníka využít určitou službu v poukazu uvedenou (dále jako poukaz na služby).
2. Dárkový oukaz na službu není omezen na osobu zákazníka.
3. Zákazník není povinen čerpat poukaz na služby jednorázově. V případě vyčerpání hodnoty poukazu na služby je zákazník povinen poukaz na služby odevzdat v prostorách provozovatele k rukám pověřeného zaměstnance provozovatele.
4. Poukaz za služby lze zakoupit v prostorách provozovatele. Hodnotu poukazu na služby nelze směnit za hotovost. Převyšuje-li cena vybrané služby hodnotu poukazu na služby, lze ji doplatit v hotovosti v prostorách provozovatele.
5. Zákazník je povinen vyčerpat poukaz na služby nejpozději do 12 měsíců ode dne jeho vystavení. Po uplynutí uvedené doby hodnota poukazu na služby propadá a provozovatel není povinen zákazníkovi poskytnout služby prostřednictvím takového poukazu na služby.
6. Za účelem poskytnutí služby plynoucí z poukazu na služby je zákazník povinen objednat se k poskytnutí služby minimálně s 14 denním předstihem.
7. Poukaz na služby je vystavován jako potvrzení o zaplacení zálohy služby. Proto případné poškození nebo ztráta poukazu na služby nejsou důvodem ke zrušení jeho platnosti a provozovatel je povinen vystavit duplikát poukazu, a to pouze za po předložení dokladu o zakoupení poukazu zákazníkem.
8. Poukazy zakoupené na slevových portálech se řídí uvedený podmínky, viz. voucher:
a) voucher není směnitelný za peníze
b) rezervace termínů probíhá nejpozději 14dní před koncem platnosti poukazu
c) rezervace termínů a procedur probíhá přes rezervační systém a e-mail
d) pokud se klient nedostaví bez předchozí omluvy 24 hod.předem , tak voucher propadá v jeho plné výši
e) v případě změny termínů ze strany poskytovatele služby bude nabídnut náhradní termín
f) pokud chce klient provést storno voucheru musí se obrátit na prodejní portál, kde službu zakoupil. Do uplatnění voucheru a uskutečnění služby nejsou finance naším majetkem
9. Po uplynutí lhůty pro čerpání voucheru ze slevového portálu zaniká nárok na poskytnutí služby
VI. Reklamace služeb
1. Provozovatel je povinen zákazníkovi zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb a těmito VOP.
2. Nesplní-li provozovatel své povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb řádně a včas, je zákazník služby povinen vady poskytnuté služby u provozovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin ode dne poskytnutí služby.
3. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník vždy doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele nebo ústně přímo v provozovně provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.
4. O reklamaci bude vždy sepsán reklamační protokol, jehož obsahem bude identifikace poskytovatele a zákazníka, vymezení reklamovaných služeb, datum a místo poskytnutí reklamované služby, volba nároku zákazníka pro případ oprávněné reklamace dle čl. VI. bod 6. těchto VOP.
5. O reklamaci má poskytovatel právo rozhodnout do tří dnů a případnou vadu má právo odstranit do 30 dnů.
6. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na • opravu či doplnění či přiměřenou slevu z ceny poskytnuté služby, pokud vadu odstranit lze, • na přiměřenou slevu z ceny poskytnuté služby nebo odstoupení od smlouvy, pokud vadu odstranit nelze.
7. V případě neoprávněné reklamace uvede provozovatel písemně důvod zamítnutí do reklamačního protokolu a zákazník tak nemá právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.
8. Reklamační protokol je vždy vyhotoven jednou pro provozovatele a jednou pro zákazníka.
VII. Zdravotní stav zákazníka
1. Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě zdravotních potíží konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem.
2. Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí kožním onemocněním, otevřenými ranami, akutními záněty kloubů a svalů, nádorovým onemocněním, osteoporózou, zvýšenými teplotami, bakteriální či virovou infekcí apod.
3. Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí.
VIII. Osobní údaje 

1. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Provozovatel prohlašuje, že splnil svou oznamovací povinnost dle uvedeného zákona. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Učiněním objednávky na poskytnutí služeb zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dnem 16.6.2016. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
2. Platné znění těchto VOP je v tištěné podobě k dispozici v prostorách provozovatele.

Obchodní podmínky eshop

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.naturo-kosmetika.cz a jsou platné od 1.1.2015.

Provozovatel e-shopu:

sídlo:

Zuzana Choutková

Lidická 700/19

60200  Brno

IČO: 74393791

DIČ: CZ7953073337

tel. +420775448775

email: charvatovaz@seznam.cz

Bankovní spojení:

​Sberbank: 3211257213/6800

Jsme plátci DPH.

Všeobecné informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjímkou zjevné chyby.

Ceny jsou zobrazovány včetně všech daní a poplatků, vyjma nákladů na doručení zboží.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečné ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie zobrazovány na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Jak nakupovat

1. Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol "nákupního košíku" v detailu vámi vybraného zboží.

2. Po ukončení výběru zboží klikněte na nápis "Nákupní košík" v pravém rohu obrazovky. Košík můžete vysypat, nebo přejít k podkladě.

3. Zvolíte způsob platby a dopravy a objednávku potvrdíte tlačítkem "Odeslat objednávku".

Po úspěšném odeslání objednávky Vám přijde e-mailem automatická zpráva o přijetí objednávky. Pokud zpráva nepřijde, zkontrolujte vámi vložené údaje (především e-mailovou adresu) a poté nás telefonicky kontaktujte na čísle 775448775, nebo e-mailem charvatovaz@seznam.cz

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 3-7 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží není uvedená jiná lhůta k dodání.

Je-li u zboží uvedeno "SKLADEM" prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. V případě v období před vánoci se tato lhůta může prodloužit až na ca 4 dny.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje zboží co nejdříve překontrolovat.

Daňový doklad (fakturu) prodávající odesílá v tištěně formě společně se zbožím.

Převzetí zboží

Kupující, nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud je obal zjevně porušen, reklamaci proveďte neprodleně u přepravce a kontaktujte prodávajícího.

Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí nás informujte na telefonním čísle 775448775, nebo e-mailem charvatovaz@seznam.cz

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedené platby.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před odesláním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůte. Kupující nemusí uvádět důvod odstoupení od smlouvy. Je vhodné uvést v odstoupení od smlouvy datum nákupu, číslo faktury, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží (je to pro rychlejší komunikaci a vyřízení odstoupení).

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

NEPŘEVZETÍ - ODMÍTNUTÍ ZÁSILKY1. Jestliže kupující zásilku nepřevezme a řádně neuhradí, dopouští se tím porušením podmínek, se kterými souhlasil při uzavření této kupní smlouvy. Prodávající po něm proto bude požadovat náhradu vzniklé škody za vynaložené náklady na poštovném, balném a fakturaci - dle §420, §588 Obč. zákoníku, které se posuzují dle každé konkrétní zásilky, minimálně však 200,-Kč bez DPH. V případě, že kupující tyto náklady neuhradí, předá prodávající celou záležitost zastupující advokátní kanceláři k vymáhání soudní cestou, čímž dojde k dramatickému nárůstu dlužné částky o soudní výlohy a odměnu zastupujícímu advokátovi..
2. Opětovné zaslání - jestliže se nevyzvednutá zásilka vrátí zpět k prodávajícímu a kupující bude požadovat opětovné zaslání, hradí kupující veškeré tím vzniklé náklady (poštovné). Při opětovném zaslání již prodávající bude vždy vyžadovat platbu předem převodem na účet. Na dobírku zboží kupujícímu již nebude zasláno.

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.


Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.


Formulář ke stažení zde
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.


Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2015